Doelstellingen e-health zijn nog lang niet bereikt

507ecc7297b5d-Telemedicine

507ecc7297b5d-Telemedicine

In juli 2014 stelden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een kamerbrief op over e-health en zorgverbetering. Hierin werden drie doelstellingen aangekaart die bereikt moeten worden in de komende drie jaar:

  • 80 procent van de chronisch zieken moet inzagen hebben in de eigen medische gegevens.
  • 75 procent van de ouderen en chronisch zieken moet zelfstandig metingen uit kunnen voeren.
  • Iedereen die zorg en ondersteuning ontvangt, moet de mogelijkheid hebben om 24 uur per dag via een beeldscherm met de zorgverlener te communiceren.

Naar aanleiding van deze drie doelstellingen hebben het Nivel en Nictiz een jaar later een tussenrapportage opgesteld waarin onderzocht wordt in hoeverre het staat met het bereiken van deze doelen. Uit dit Tussenrapport eHealth-monitor 2015 blijkt echter dat deze doelstellingen nog lang niet zijn behaald.

Doelstelling 1 – inzage medische gegevens

Uit het onderzoek blijkt, dat veel chronisch zieke patiënten niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de mogelijkheid om via het internet inzage te krijgen in hun eigen medische gegevens.

Ongeveer 10% van de ondervraagden heeft in het afgelopen jaar op deze manier inzage gehad in de eigen medische gegevens bij één of meerdere zorgverleners. Het merendeel van deze 10% geeft aan dat zij hierdoor meer inzicht in en controle over de eigen situatie ervaren, het gemakkelijk vinden en hierdoor zich meer betrokken voelen bij de behandeling. 10 tot 14 procent geeft aan dat inzage bij de huisarts mogelijk is, 8% kan ook de eigen gegevens inzien bij de apotheek en slechts 4 tot 5 procent geeft aan dat inzage bij het ziekenhuis mogelijk is.

Doelstellingen e-health zijn nog lang niet bereikt

Doelstelling 2 – zelfstandig metingen uitvoeren

Het zelfstandig uitvoeren van metingen lijkt al aardig ingeburgerd in ons land: 40% van de chronisch zieken en 36% van de kwetsbare ouderen doet aan zelfmetingen. Het gaat hierbij voornamelijk om het meten van de bloeddruk, het gewicht en de bloedsuikerwaarde.

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 41 tot 45 procent van de ondervraagden deze meetgegevens niet registreert. Zij meten enkel om voor zichzelf te controleren of de meetwaarden binnen bepaalde grenzen blijven. Bij slechts 7% van de chronisch zieken en 13% van de kwetsbare ouderen die zelf meten, worden de waardes door de zorgverlener op afstand in de gaten gehouden.

Doelstellingen e-health zijn nog lang niet bereikt

Doelstelling 3 – zorg op afstand

Uit de eHealth-monitor 2015 blijkt dat slechts 5% van de mensen die thuis zorg ontvangen via de computer contact kan leggen met de zorgverlener. 18% van de ondervraagden geeft echter aan, dat zij wel graag deze mogelijkheid zouden willen hebben, terwijl 45% zegt hier geen gebruik van te willen maken.

De onderzoekers vermoeden dat dit laatste hoge percentage veroorzaakt wordt door onbekendheid met de mogelijkheden van beeldschermzorg. Zij pleiten dan ook voor meer aandacht voor beeldschermzorg.

Doelstellingen e-health zijn nog lang niet bereikt

Meer acceptatie van ICT in de zorg

De conclusies van het onderzoek liegen er dan ook niet om: de doelstellingen zoals deze zijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn nog bij lange na niet behaald. Gelukkig is er nog vier jaar de tijd om wel alle doelen te bereiken, maar het Nivel en Nictiz geven aan dat men er in de eerste instantie voor moet zorgen dat e-health een bekend begrip wordt voor patiënten en zorgverleners. Alleen op die manier is het mogelijk dat in 2019 wel alle drie de doelstellingen met succes afgevinkt kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.